รูปหัวเว็บ
ข่าวที่นำเสนอแล้ว
>
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ดำเนินการตีเบอร์ ติดตามลูกเกิด ถ่ายพยาธิกระบือ และตรวจสุขภาพแม่กระบือที่จะเข้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อเตรียมรับการผสมพันธุ์ จากน้ำเชื้อพ่อกระบือพันธุ์ดี กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ณ บ้านหนองใหญ่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2564
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม พระทองคำ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ( Surface swab ) ในโรงฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่เพื่อส่งตรวจให้เป็นแนวทางงานดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดที่พบความเสี่ยงสูงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 มาตรา 22 ลักลอบเคลื่อนย้ายลูกสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูงเพื่อส่งขายต่อ @ สภ.โนนสูง นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
>
>
>
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา ดำเนินการผสมเทียม รอบที่ 2 ในกระบือจำนวน 8 ตัว โดยใช้น้ำเชื้อพ่อกระบือพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ให้สมาชิกกลุ่มกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย บ้านเมืองสูง-หนองเทียม หมู่ 8 และหมู่ 9 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
>
>
>
>
> นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ รวมพลังการต่อต้านการทุจริตและคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
>
>
>
>
>
>
>
>
นายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด พร้อมทีมงาน ออกตรวจความพร้อมในการเลี้ยงดูโค-กระบือ คอก แปลงหญ้า ของเกษตรกรที่ขอรับบริการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านเขื่อน หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งระกำ หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
>
>
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง เพื่อเตรียมการในฤดูผลิตปี 2563 ในพื้นที่อำเภอโนนสูง อำเภอชุมพวง อำเภอห้วยแถลง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
>
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา ร่วมงานและมอบรางวัลการประกวดไก่ชน และการประกวดการทำอาหารจากเนื้อวัว (ปศุสัตว์เมืองย่าโม OK ) ในงานเทศกาลมะขามเทศ และของดีอำเภอโนนไทย ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
นายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับมอบโค จำนวน 1 ตัว มูลค่า 25,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา คุณสายสุดา เศรษฐบุตร และคณะ เข้าร่วมโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
>
>
ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบแม่พันธุ์กระบือ(ลูกกระบือที่เกิดตัวที่ 1) ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร 8 ราย จำนวนกระบือ 8 ตัว มูลค่า 240,000 บาท ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านมาบกราด หมู่ที่ 17 บ้านมาบกราด ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
>
>
นายชลอ ไทยศิริ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง ออกติดตามลูกเกิดในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมอบสัญญายืมโค-กระบือแก่เกษตรกร รายใหม่ ในพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และบริการแจกเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือ 2 ตัวมูลค่า 70,000 บาท ซึ่งนายทรงศักดิ์-นางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าตลาดสดโฮมการ์เด้นวิลล์(สระครก) อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
>
>
>
>
>
นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 52 ตัวให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่าเลือด ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
>
>
ำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ไหล่คลองลุ่มน้ำลำเชิงไกร เพื่อสร้างแหล่งพืชอาหารสัตว์รองรับการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นในพื้นที่อำเภอโนนไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
>
>
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมหัวหน้ากลุ่มและปศุสัตว์อำเภอทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
>
นายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมนายวินัย วงษ์ด่านเจริญ และนายสถิต ระวังสำโรง ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ออกตรวจคัดเลือกและความพร้อมของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (ภายใต้ ธ.ค.ก.) ในพื้นที่ อ.ขามทะเลสอ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
>
>
กลุ่มเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือตำบลหลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง ได้ร่วมกันบริจาคเงิน 125,000บาท เพื่อสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนหินดาดวิทยา ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
>
นายพรเทพ วัชกีกุล นายอำเภอวังน้ำเขียว เป็นประธานรับมอบกระบือ 3 ตัว จากผู้บริจาค นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ. ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562
>
>
นายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับมอบโค - กระบือ จำนวน 6 ตัว จากผู้บริจาค บริษัท ภูภัทรา รีสอร์ท จำกัด สมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.นครราชสีมา ณ ภูภัทรารีสอร์ท ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
>
>
>
>
>
>
>
> สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารโค-กระบือฯ และตรวจความพร้อมของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านโนนเต็ง ม.5 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
>
นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกอำเภอดีเด่น โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้เดินทางมาคัดเลือกการประกวดอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการ ธ.ค.ก.ดีเด่นระดับประเทศ (ขนาดใหญ่; L) ที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
> นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกอำเภอดีเด่น โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้เดินทางมาคัดเลือกการประกวดอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการ ธ.ค.ก.ดีเด่นระดับประเทศ (ขนาดกลาง; M) ที่อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคเพศเมีย 1 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธานายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา และมอบให้เกษตรกรอำเภอโนนไทยยืมเพื่อการผลิต โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจอย ชินวังโส เจ้าอาวาสวัดโนนไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
>
>
>
>
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบเกียรติบัตรอำเภอที่มีผลการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ให้กับนายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ และนายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง ในที่ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมี.ค.62 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
>
>
>
>
>
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำทีมงานปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการคัดเลือก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองโพธิ์ ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
>
>
>
นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา มอบโค-กระบือ จำนวน 9 ตัว ให้เกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กีระบือฯ ในงานโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ม.6 ต.โนนรัง อำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
>
ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบโคจำนวน 2 ตัว ให้เกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 2 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
>
นายจรินทร์ วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบลูกสัตว์ตัวที่ 1 จากเกษตรกรรายเดิมที่ส่งคืนตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ขยายให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 7 ราย โคเพศเมีย 7 ตัว ในพื้นที่ บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
>
>
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) จำนวน 2 ราย พร้อมมอบแผ่นยางปูพื้นคอกพร้อมเวชภัณฑ์ แก่อาสาปศุสัตว์ ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
>
นายปรัชญา มันตาทร ปลัดอำเภอ(หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง) ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบกระบือ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 25 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านตะเคียนทอง ม.9 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัยจ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
>
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “สืบสานพระราชปณิธานงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ก้าวสู่ทศวรรษหน้าอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน”เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
>
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา สืบสานพระราชปณิธานงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ก้าวสู่ทศวรรษหน้าอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริบ้านโตนด หมู่ที่ 7 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย และบ้านแปรง หมู่ที่ 5 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
>
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)จำนวน 3 ตัว มูลค่า 81,000 บาท ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต (ผู้ถึอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านสระน้ำใส ม.7 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2561
>
>
>
>
>
>
พ.จ.อ.สำเริง หลงเทพอรชุน ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอคง เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ จำนวน 50 ตัว มูลค่า 1,500,000 บาท ให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดบ้านตะโกโคก หมู่ที่ 4 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวินัย วงษ์ด่านเจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส พร้อมด้วยนายปรีชา อันชำนาญ รักษาการปศุสัตว์อำเภอโนนไทย และเจ้าหน้าที่ รับมอบกระบือ จำนวน 2 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธา คุณทรงศักดิ์ - พรทิพย์ จันทร์รัตน์ปรีดา และคณะผู้ค้าตลาดโฮมการ์เด้นวิลล์ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561
>
>
>
>
> นายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะกรรมการฯ ออกตรวจคัดเลือกและความพร้อมของเกษตรกร ที่ขอเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ภายใต้ ธ.ค.ก.) ในพื้นที่ อ.สีดา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
>
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง จัดพิธีมอบโค "คนรวมตัว วัวควายรวมคอก" จำนวน 29 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายธีระพันธ์ นาควิโรจน์ นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานมอบโค ณ หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
>
>
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2560
>
>
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ปศุสัตว์เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และทำสัญลักษณ์บนตัวสัตว์ "ตีเบอร์ 1" ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ให้กับกลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยยาง ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จำนวน 50 ราย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
>
>
>
>
>
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบเงินสินเชื่อ ธกส. เป็นค่าสร้างโรงเรือนและค่าซื้อแม่วัวลูกติดของกลุ่มเกษตรกร 6 กลุ่ม จำนวน 47 คนๆละ 250,000 บาท(ดอกเบี้ย2%) เป็นเงินกว่า 11.02 ล้านบาท กลุ่มผู้เลี้ยงวัวเนื้อบ้านหัวบึง ต.มะค่า อ.โนนสูง ตามโครงการลดพื้นที่การทำนาฯ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหัวบึง ม.14 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
>
>
นายพศวีร์ สม ใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ นายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง มอบกระบือ 30 ตัว ให้เกษตรกร อ.คง 30 ราย ยืมเลี้ยงตามโครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยการรวมกันเลี้ยง มีการจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองของคนในหมู่บ้าน ณ บ้านตากิ่ม ม.2 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
>
>
นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบกระบือ 2 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธาคุณทรงศักดิ์ จันทร์รัตนปรีดา ร่วมกันบริจาคไถ่ชีวิตกระบือ มอบให้กับธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ส่งมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ ม.7ต.หมื่นไวย์ อ.เมืองนครราชสีมา จำนวน 2 ราย ยืมเพื่อการผลิต ณ บริเวณตลาดสด โฮมการ์เดนส์วิล ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อำเภอจำนวน 60 คน เรื่อง"การผลิตสื่อดิจิทัล ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้งานด้านปศุสัตว์" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือ 9 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธาคุณพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช พร้อมครอบครัวและญาติมิตรบริจาคเงินไถ่ชีวิตกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ เข้าiร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดประชุมผู้ประกอบโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ฉบับใหม่ "พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 " ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
>
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบลูกโคตัวที่ 1 อายุ 18 เดือน จำนวน 3 ตัวให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อลดพื้นที่ทำนา/ปลูกพืชไม่เหมาะสม ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา บ้านมะค่า ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
>
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จัดพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 89 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต 89 ราย ณ วัดวังยายทอง หมู่ที่ 4 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
>
>
>
> นายปิยวรรษ เจริญผล ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร และเยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2560 เพื่อติดตามความพร้อม สร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
>
>
>
>
>
>
>
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2559
>
>
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิด "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง 70,000 ราย" อบรมส่งเสริมองค์ความรู้ เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ บ้านฉัตรมงคล หมู่ที่ 14 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
>
นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยม แนะนำพร้อมมอบยาฆ่าเชื้อโรค ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตำบลพลกรัง อ.เมือง นำทีมงานพ่นยาฆ่าเชื้อในศูนย์รับน้ำนมดิบ ฟาร์มโคนม โรงฆ่าสุกร อ.เมือง สนามชนไก่ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
>
>
>
>
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมีย 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลฯ โดยประทานโคที่ทรงปล่อยให้แก่ นายบุญมี นนตานอก เกษตรกร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
>
>
>
>
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 40 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 40 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง เป็นประธานพิธี ณ บ้านโสกน้ำขุ่น ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> นายยงยุทธ จรเสมอ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานรับมอบโค จำนวน 2 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธานายบัว ผูกกระโทก เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
> พลโทชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 52 ตัว ให้กับเกษตรกร 52 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ณ วัดบ้านวังสีสด หมู่ที่ 3 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
>
>
ายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีทำบุญปัณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 19 ตัว โดยมีนายสัตวแพทย์ พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมตัวแทนเกษตรกรอำเภอชุมพวง เป็นผู้รับมอบสัตว์ดังกล่าว ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
>
>
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ร่วมต้อนรับกลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลโคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง ณ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
>
นายสมนึก ชำนาญกูล ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยทีมงาน จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 30 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ มอบให้เกษตรกร จำนวน 30 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ม.20 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
>
>
>
>
>
>
>
> สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการผ่าตัดทำหมันในสุนัข-แมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
>
>
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบกระบือ จำนวน 33 ตัวให้กับเกษตรกร อ.คง ซึ่งนายอัครวัฒน์ มั่นปิยะพงค์ ประธานกรรมการ บริษัท รัตนาดีแลนด์ จำกัด บริจาคให้กรมปศุสัตว์ นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดบ้านหมัน ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มอบพันธุ์แพะ ไก่โคราช ท่อนพัันธุ์หญ้าเนเปียร์ ตามโครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองบงพัฒนา ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจฯสนธิ กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ,นิติกรประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 , ทหารจากกรมทหารราบที่ 23 และตำรวจ สภ.โนนสูง เข้าตรวจค้นจับกุม ผู้ลักลอบตั้งโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ในพื้นที่ ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
>
>
>
>
>
>
>
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ออกตรวจติดตามลูกสัตว์เกิด โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมฝังไมโครซิป ที่กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านสระไผ่ โคกสะอาด ต.ด่านช้าง กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านหนองหว้าเอน กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านหนองโดน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 <
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากท่าน อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร "การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี(GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สำหรับผู้ประกอบการ" ที่โรงแรมเดอะวินเทจโฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครนาชสีมา นำเจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปทส. ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง ,เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์บันไดม้า และนิติกรจาก สนง.ปศข.3 ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกรณีมีการนำเนื้อสัตว์จากประเทศอินเดียเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
>
>
>
>
.
>
>
>
>
> กลุ่มพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer " ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>.
.>
>
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2558
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบกรรมสิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 5 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคไถ่ชีวิต จำนวน 1 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธา ณ วัดโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับนายปัญญา วงศ์ศรี แก้ว นายอำเภอปากช่อง มอบกระบือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกร 25 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านภูไทพัฒนา หมู่ที่ 14 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทีมงานปศุสัตว์โคราชออกให้บริการเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อเพิ่มการผสมพันธุ์เพิ่มลูกเกิดโค-กระบือ,ฉีดวัคซีนFMD และยาถ่ายพยาธิ พร้อมตรวจท้อง ให้แก่โคกระบือของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ บ้านหนองไผ่ ม.7 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำทีมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนฝังไมโครชิพ เก็บตัวอย่างเลือด และถ่ายพยาธิ กระบือของเกษตรกร โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ ที่บ้านตะคร้อ ต.ด่านช้าง และบ้านหนองหว้าเอน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
นายวีระ เผื่อนกระโทก ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ประชุมกลุ่มเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อติดตามงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการฝังฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็น ให้กับเกษตรกร ณ บ้านหนองไผ่ ม.7 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ มอบปัจจัยการผลิตไก่แม่พันธุ์สาวพื้นเมืองให้กับศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ อ.เมืองนครราชสีมา และมอบปัจจัยการผลิตสุกรขุนให้กับศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ฯ อ.โชคชัย สุกรขุน จำนวน 4 ตัว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.ขอนแก่น, หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมพิมาย(DHHUพิมาย) และสหกรณ์โคนมพิมายจำกัด ลงพื้นที่บ้านจำนงค์พัฒนา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เก็บตัวอย่างเลือดโคนมตรวจหา PCVและ blood parasite เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน ออกปฏิบัติงานเจาะเลือด ติดเบอร์หู ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และฝังไมโครชิพให้กระบือ จำนวน 25 ตัว ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ ณ บ้านทุ่งสะแบง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ และนายนคร จันทคุปต์ ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประชุมกลุ่มเกษตรกร และติดตามลูกเกิดในพื้นที่ ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ออกคัดเลือกพ่อพันธุ์กระบือเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์กระบือประจำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว , อ.สูงเนิน , อ.โนนสูง และอ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร "โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว" ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้คำปรึกษาเรื่องโรคระบาดสัตว์ การดูแลการจัดการการเลี้ยงสัตว์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 14 , 17 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
หน่วยพัฒนาคุณภาพและผลผลิตโคนม(DHHU) อ.พิมาย เจาะเก็บตัวอย่างเลือด และเก็บอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิในทางเดินอาหาร ในพื้นที่ อ.พิมาย เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรตามภารกิจกรมปศุสัตว์ เพื่อบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง ออกใหับริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน รักษาการเจ็บป่วยในสุนัขและแมว ณ บริเวณวัดเขาน้อยคงคาราม บ้านเขาน้อย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ อ.เมือง ขามทะเลสอ สูงเนิน สีคิ้ว ปากช่อง ปักธงชัย ครบุรี เสิงสาง พิมาย ชุมพวง และขามสะแกแสง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ตามภารกิจกรมปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.ชุมพวง , อ.ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง และได้มอบแร่ธาตุก้อนให้กลุ่มฯละ จำนวน 40 ก้อน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์ บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)ฟาร์มปักธงชัย2 ม.7 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี และฟาร์มเกษมทรัพย์1 ม.5 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ตามภารกิจกรมปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งด้านปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านโคกกระชาย ม.1 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
หน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมปากช่อง(DHHU ปากช่อง)ร่วม กับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกทำการเจาะเลือดโคนม เพื่อทดสอบโรค Brucellosis ,Para TB และตรวจหาพยาธิเม็ดเลือด และ ออกแนะนำการจัดการฟาร์มและทำการรักษาสัตว์ป่วยให้เกษตรกร และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร มอบพันธุ์สัตว์พร้อมเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง อำเภอครบุรี , กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง อำเภอเสิงสาง และกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา(โรงฆ่าสุกร) พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกตรวจประเมินเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์จิตกร อ.โนนสูง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบโค-กระบือ ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือและถวายผ้าป่า โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ศาลาวัดหนองบัวรี ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา และหน่วยDHHU ร่วมกันออกพบปะและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโคนม การปรับปรุงคุณภาพน้ำนม และมอบเวชภัณฑ์โคนม พร้อมเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตำบลพลกรัง อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโคให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 54 ตัว ณ หอประชุมปริสุทโธ อำเภอพระทองคำ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2557
นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย รับมอบโคจากผู้มีจิตศรัทธาคุณพัชรินทร์ บุญเพิ่มพงศ์ และคณะ จำนวน 1 ตัว มูลค่า 25,000 บาท เข้าร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จัดพิธีมอบโคให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 50 ตัว โดยมีนายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557
สนง.ปศอ.ห้วยแถลง ประชุมเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกหน่วยบริการโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบประชาชนประจำปี 2557" คืนความสุขให้กับคนโคราช" ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงาน ณ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จัดพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 59 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธีมอบ ณ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพบประชาชน ประจำปี 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง และนายจรัส กุศล สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสิงสาง ออกตรวจจับผู้ประกอบการฆ่าชำแหละสุกรเถื่อนในพื้นที่อำเภอเสิงสาง ได้ผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง จำนวน 2 ราย ส่งสถานีตำรวจภูธรเสิงสางดำเนินคดี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และได้ทำลายซากสุกรเถื่อน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จัดพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธีมอบ ณ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
และสำนักงานปศุสัตว์เขต3 ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์นายบุญรอด สิงห์ยอย (สัตว์ปีก) อ.สูงเนิน โรงฆ่าสัตว์นางฉวี ปานกลาง(โค – กระบือ) อ.ขามสะแกแสง
และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2556
สำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมา มอบพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ณ บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556
สนง.ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับอบต.พระพุทธ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดเจริญสุข ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือจำนวน 5 ตัว มูลค่า 100,000 บาท จากคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจรับรองสนามชนไก่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556
สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในโครงการอบต.เคลื่อนที่ เทศบาลตำบลสุรนารี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอำเภอสูงเนิน ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 2/2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย รับมอบโคจากผู้มีจิตศรัทธานายทองสุข วิสันเทียะและครอบครัว จำนวน 1 ตัว มอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย ทำสัญญายืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน และสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2556 โดยมีนายสมศักดิ์ ทองจันทึก ท้องถิ่นอำเภอสูงเนิน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบประชาชนประจำปี 2556 ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดยาคุมกำเนิด , วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
นายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ระดับประเทศ ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายสงบ หาญกล้า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555
นายสำราญ ปลั่งกลาง ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง เป็นประธานรับมอบกระบือ จากผู้มีจิตศรัทธา นายฉลอง ชิดนอก ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯถวายกระบือ จำนวน 5 ตัว เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านหญ้าคาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการคัดเลือกตัดสินการประกวดระดับเขต สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 50 ตัว ให้กับเกษตรกร โดยมีนายอำนวย ปองนาน ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านโคกสะอาด หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะถ่ายทำรายการ "เกษตรโลก เกษตรเรา" ของไทยทีวีสีช่อง 3 ช่วงข่าวเกษตร Hot New โดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี ถ่ายทำกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์อินทรีย์ ของบริษัท คงฟูจิฟาร์ม จำกัด ณ บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงาน "โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบประชาชน " ประจำปี 2556 ให้บริการให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอลำทะเมนชัย เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 30 ราย ณ ศาลากลางบ้าน บ้านขุย หมู่ที่ 6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555
นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอลำทะเมนชัย เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 30 ราย ณ ศาลากลางบ้าน บ้านขุย หมู่ที่ 6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือ จำนวน 3 ตัว จากนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือจากงานแห่เทียนโคราช ปี 2555 เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ ณ เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ และจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองคอม ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ์ จำนวน 27 ตัว ให้กับเกษตรกร นำไปเลี้ยงเพื่อการผลิต โดยมีนายดำรงค์พล ศิลปี นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธี ณ บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555
นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 และ 6 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555
นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ จำนวน 31 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสีดา ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมของศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอสีคิ้ว หลักสูตร การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ ณ สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555
นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการผลิตโคเนื้อพันธุ์วากิว ณ ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดนครราชสีมา เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ “ โคราชวากิว” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 ตรวจเยี่ยมคัดเลือกฟาร์มของ นายชนะศักดิ์ จุมพลอานันท์ ณ ชนะศักดิ์ฟาร์ม บ้านหัวป้าง ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพัน 2555
     
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2554
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรการดูแลสัตว์ขั้นพื้นฐาน และการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อการพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเกษตรกร ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2554
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/2555 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ อำเภอสูงเนิน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รับฟังรายงานการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ของ นายบริบูรณ์ นิยมพงษ์ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงนามในใบอนุญาตฯแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วม สำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ บริษัท คงฟูจิฟาร์ม จำกัด หมู่ที่ 4 บ้านหนองสำโรง ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม “การเร่งรัดพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา” ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานมีกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินในครั้งนี้ จำนวน 12 ราย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์ จำนวน 75 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2553
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายสงบ หาญกล้า หมู่ที่ 5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2553
น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวใหญ่ บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนเทศบาล2 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553
สนง.ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง รับมอบโคจำนวน 100 ตัว จากพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ส่งมอบเกษตรกรในพื้นที่นำไปเลี้ยงยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2553
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2552
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2551
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2550
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2549
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2548
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2547