หัวเว็บ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับเขต โดยนายสุพรชัย ฟ้ารีย์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และคณะ
ตรวจเยี่ยมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น , กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น , หมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือดีเด่น และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2557 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ หมู่ที่ 3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา
เกษตรกรดีเด่น
เกษตรกรดีเด่น
เกษตรกรดีเด่น
เกษตรกรดีเด่น
เกษตรกรดีเด่น
เกษตรกรดีเด่น
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น "กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองคุ้มโจดเปล้า" หมู่ที่ 4 บ้านหนองพยอม ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก
กลุ่มเกษตกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น
กลุ่มเกษตกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น
กลุ่มเกษตกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น
กลุ่มเกษตกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น
กลุ่มเกษตกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น
กลุ่มเกษตกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น
หมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือฯดีเด่น "กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อตำบลหลุ่งตะเคียน" หมู่ที่ 10 บ้านโนนเพ็ด ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง
หมู่บ้านธคกดีเด่น
หมู่บ้านธคกดีเด่น
หมู่บ้านธคกดีเด่น
หมู่บ้านธคกดีเด่น
หมู่บ้านธคกดีเด่น
หมู่บ้านธคกดีเด่น
หมู่บ้านธคกดีเด่น
หมู่บ้านธคกดีเด่น
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น นายสมบูรณ์ สละกัณยา 150 หมู่ที่ 4 บ้านกู่ศิลาขันธ์ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
กลับหน้าแรก