รูปหัวเว็บ
นายอุดม ภักดีชายแดน ปศุสัตว์อำเภอพิมาย รับมอบโค จำนวน 3 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธา แม่ชีวราภรณ์ งามตระหง่าน และคณะ
เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
และนำส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพิมาย ยืมเพื่อการผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552
หมอสถาพร จุลสัตย์ ชี้แจงโครงการฯ
ปศุสัตว์อำเภอรับมอบโคจากผู้มีจิตศรัทธา
รับมอบโคจากผู้มีจิตศรัทธา
รับพร
ส่งมอบให้กับเกษตรกร ยืมเพื่อการผลิต
รับไปเลี้ยง
รับไปเลี้ยงดูแล
จัดทำสัญญายืม