หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
จำนวน 27 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 27 ราย นำไปเลี้ยงเพื่อการผลิต โดยมีนายดำรงค์พล ศิลปี นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธี
ณ บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555
พิธีสงฆ์
ท่านนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมพิธี
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์
ปศุสัตว์อำเภอโนนแดง กล่าวรายงาน
ท่านนายอำเภอกล่าวให้โอวาท
สรรเสริญพระบารมี
มอบสัญญายืมสัตว์
มอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกร กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
ผู้โชคดี 27 ราย
ท่านนายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
จับสลากมอบโค
หมออุดมวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอโนนแดง ชี้แจงโครงการ
ท่านนายอำเภอเยี่ยมชมบริเวณคอกโค
หมอบุญศรี ควบคุมดูแลโคอย่างใกล้ชิด
โคที่ได้รับวันนี้ 27 ตัว
กลับหน้าแรก