หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
ไหล่คลองลุ่มน้ำลำเชิงไกร เพื่อสร้างแหล่งพืชอาหารสัตว์รองรับการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นในพื้นที่อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
กลับหน้าแรก