หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ดำเนินการตีเบอร์ ติดตามลูกเกิด ถ่ายพยาธิกระบือ ตามผลการส่งตรวจอุจจาระ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ และตรวจสุขภาพแม่กระบือที่จะเข้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อเตรียมรับการผสมพันธุ์ จากน้ำเชื้อพ่อกระบือพันธุ์ดี กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ณ บ้านหนองใหญ่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2564
กลับหน้าแรก