หัวเว็บ
นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 52 ตัวให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ยืมเพื่อการผลิต โดยมีให้นายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายบุญเลิศ นามบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/นายก อปท.เข้าร่วมพิธี
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่าเลือด ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก