รูปหัวเว็บ
นายประชุม อินทรโชติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารมูลสัตว์ และศูนย์ฝึกกระบือไถไร่-ไถนา
โรงเรียนไถนาขุนทอง ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายอนุวัฒน์ ปริเวสัง
บ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
เวทีกลาง
ประธานและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน
ท่านปลัดจังหวัดกล่าวต้อนรับ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดกล่าวรายงาน
ประธานมอบใบอนุโมทนาบัตรผู้บริจาคกระบือ
มอบสมุดฝากมูลสัตว์
ลั่นฆ้องชัยเปิดงาน
ตัดริบบิ้นเปิดขบวนขนปุ๋ยคอก
เปิดธนาคารมูลสัตว์
ขบวนขนปุ๋ยฝากธนาคาร
ปลัด อบต.ขุนทองร่วมสนับสนุน
ประธานปล่อยปลา
เยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตปุ๋ย
ยานพาหนะสำหรับงานนี้
เกษตรกรเตรียมรับมอบกระบือ ธคก.
ประธานมอบสัญญา เวชภัณฑ์ และเมล็ดหญ้า
ท่านปลัดจังหวัดมอบสัญญา
ท่าน ผอ.สสอ.3 มอบสัญญา
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบสัญญา
ประธานมอบของที่ระลึกให้ผู้บริจาคกระบือ
ประธานทำพิธีเปิดศูนย์ฝึกกระบือไถไร่-ไถนา
ชมการสาธิตการทำอุปกรณ์
เปิดแล้วครับศูนย์ฝึกฯโคราช
ท่านประธานลงมือคราดด้วยตนเอง
หว่านเมล็ดพืชบำรุงดิน
เยี่ยมชมนิทรรศการ หมอดินน้อย
ศูนย์ฯผสมเทียมโคราช
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ท่าน ส.ส.สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ เยี่ยมชมกิจกรรม
ทีมงานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง