หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จัดพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธีมอบ ณ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
กลับหน้าแรก