หัวเว็บ
ชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โดยนายณัฐกิตต์ มีชัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายอุทิตย์ ทวยขุนทด เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมปศุสัตว์ตำบล ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้คำปรึกษาเรื่องโรคระบาดสัตว์
การดูแลการจัดการการเลี้ยงสัตว์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 14 , 17 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์
จ.นครราชสีมา มีเกษตรกรมารับบริการ 36 ราย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก