หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2562
ในการนี้นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้นำปศุสัตว์อำเภอและเกษตรกรเข้ารับโล่รางวัล ดังนี้ 1.ชนะเลิศ ธ.ค.ก.ระดับประเทศ คือ
อ.พระทองคำ 2. ชมเชย ธ.ค.ก.ระดับประเทศ คือ อ.คง 3. หน่วยงานส่งเสริมโครงการ ธ.ค.ก.ดีเด่นระดับประเทศ คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก