หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายมาโนชญ์ วงศ์แวว ห้วหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายเฉลึยว ขจรภพ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ออกตรวจแนะนำการขอรับรองปศุสัตว์อินทรย์ี ของนายสงบ หาญกล้า บ้านดอนตะหนิน
ม.5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก