หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
จำนวน 25 ราย 25 ตัว บ.น้อย ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา ส่งมอบ ณ คอกกลาง บ.ห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก