รูปหัวเว็บ
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้วยแถลง ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หลุ่งประดู่ ณ ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ของนายสุบรร อันทินทา ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
รอต้อนรับ ผวจ.นม.20สค53
นายสุทัน กลั่งกลาง ป.อาวุโส พบปะกลุ่มเกษตรกร
ด้านหลังห้องเรียนรู้คือฟาร์มต้นแบบ
บรรยากาศในห้องเรียนรู้
ยิ้มแย้มแจ่มใส
กลุ่มแม่บ้านมาพร้อม
กำนันหลุ่งประดู่ เจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน
กำนัน,ป.อาวุโส,ประธาน,เสมียนตรา,ท่องเที่ยว,สัสดี,ป.หนึ่ง บันทึกภาพ
มุมซ้าย
มุมตรง