หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา มอบโคซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์(สนง.ปศจ.นนทบุรี) จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรยืม
เพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่องเป็นประธานในพิธีมอบโค
ณ บ้านภูไทพัฒนา ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก