หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
อำเภอห้วยแถลง ออกติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ธคก.ปี2552-2555 ในเขตตำบลตะโก รวม 27 ราย
ในเขตตำบลทับสวาย รวม 29 ราย เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก