หัวเว็บ

นายมาโนชญ์  วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมิน
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ปฏิบัติงานตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เพื่อออกใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ ที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและสารตกค้าง
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556

ตรวจเขียงสะอาด
ตรวจเขียงสะอาด
ตรวจเขียงสะอาด
ตรวจเขียงสะอาด
ตรวจเขียงสะอาด
ตรวจเขียงสะอาด
กลับหน้าแรก