รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา โดย นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอ ออกตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก
ที่ กลุ่มงานสัตว์ปีก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่สุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา เมื่อ 8 ตุลาคม 2552
เพื่อใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) สำหรับการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
ซึ่งต้องผ่าน การตรวจประเมินแบบการเลี้ยงที่ไม่ได้เป็นฟาร์ม หรือเลี้ยงน้อยกว่า 200 ตัว
ต้องจัดระบบการเลี้ยงที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยทำโรงเรือนให้มีการป้องกันโรค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.โรงเรือนต้องแยกจากที่พักอาศัยของคน
2.โรงเรือนต้องมีตาข่ายและมีรั้วที่มิดชิดรอบบริเวณการเลี้ยง
3.มีที่จุ่มเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าและออกโรงเรือน
4.มีการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
อ.เฉลิมชัย หัวหน้างานสัตว์ปีก นำเข้าฟาร์มสัตว์ปีก
จุดตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก(ไก่พื้นเมือง) เพื่อการศึกษา
บริเวณแยกออกจากที่พักของคน มีตาข่ายรอบบริเวณ
มีตัวโรงเรือนนอน และที่เดินออกกำลังนอกโรงเรือน
มีที่จุ่มเท้าก่อนเข้าในบริเวณเลี้ยงไก่ แยกส่วนเก็บอาหาร
มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่