หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
และบริการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2556 ในพื้นที่ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก