หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบโค-กระบือ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์เป็นโค 15 ตัว กระบือ 15 ตัว
มอบให้เกษตรกร 30 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีนายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ,หัวหน้าส่วนราชการ,
ผู้นำท้องถิ่นร่วมในพิธี ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
มอบโคกระบือธคก.
กลับหน้าแรก