หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร"พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer"โครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer
ณ ศูนย์เรียนรู้นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง บ้านมะเกลือ ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย เกษตรกรเข้าฝึกอบรม 54คน 7อำเภอ เมื่อวันที่ 27มีนาคม 2558
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
กลับหน้าแรก