หัวเว็บ
นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะ เข้ารับโค-กระบือ พระราชทาน จำนวน 2 คู่ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ท่าราชวรดิฐ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหน้าพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ถนนมหาราช กรุงเทพมหานคร
มอบให้นายแหลม หนููสูงเนิน ที่อยู่ 105 หมู่ที่ 6 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้เลี้ยงดูแลโค-กระบือ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
รับโค
รับโค
รับโค
รับโค
รับโค
รับโค
กลับหน้าแรก