หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จัดพิธีมอบโค จำนวน 50 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายวิทยา สโรบล นายอำเภอจักราช เป็นประธานในพิธี
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
กลับหน้าแรก