หัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเฉลียว ขจรภพ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ,นายเนติธร แก้วจันทึก
เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกตรวจเยี่ยมและมอบปัจจัยการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง ,สีดา,ประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
กลับหน้าแรก