รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา โดยนายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชีสมา
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครราชสีมา
ร่วมประชาสัมพันธ์การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)ในตลาดสดในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา
ในระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2553 โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสด
ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจะได้รับใบประกาศรับรองจากกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งโลโก้รับรองให้เป็นเขียงสะอาด สำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ
ก็สามารถแจ้งความประสงค์และยื่นแบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองฯ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ทุกแห่ง หรือ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ ซึ่งประชาชนผู้บริโภคที่ต้องการซื้อเนื้อสัตว์ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
โปรดเลือกซื้อเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
ซึ่งผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้บริโภค