หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร ตามภารกิจกรมปศุสัตว หน่วยพัฒนาคุณภาพและผลผลิตโคนม(DHHU) อ.พิมาย
นำโดย น.สพ.ปรัชญา อิฐรัตน์, น.สพ.ทศพล สวัสดิ์ และ น.ส. กุสุมาลย์ ชินวงศ์ นักวิชาการสัตวบาล ลงพื้นที่ ต.นิคม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
เจาะเก็บตัวอย่างเลือดตรวจblood parasite และเก็บอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิในทางเดินอาหาร จำนวนทั้งหมด 20 ฟาร์ม 67 ตัวอย่าง
ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมกับล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ และช่วยคลอดในแม่โคนม
เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และวางแผนในการควบคุมโรค เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
กลับหน้าแรก