หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพิธีมอบโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 27 ตัว
ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 27 ราย โดยมีนายพีระวัฒน์ ธีรวัฒนา ปลัดอำเภอรักษาราชแทนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประโดกสามัคคี กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลตลาดไทร และตำบลโนนตูม
ร่วมเป็นเกียรติ การจัดงานได้รับความร่วมจากเกษตรกรทุกท่านด้วยดีและพอใจในโคที่ได้รับในวันนี้
ณ ศาลาวัดบ้านประโดก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก