รูปหัวเว็บ

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมตรวจสอบโรงฆ่า(โค - กระบือ) ของนายบรรยัด ปินะกาตา ตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ 1 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง
เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา เพื่อออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งนายบรรยัด ปินะกาตา เดิมเป็นผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตฯ แต่ให้ความสำคัญกับนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการก่อสร้าง โรงฆ่าสัตว์โค - กระบือขนาดเล็กให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน มีกระบวนการฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ที่ทันสมัย สามารถผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัยเหมาะแก่การบริโภค รวมทั้งสามารถรองรับการฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการรายอื่นในพื้นที่ข้างเคียงได้อีกด้วย

หมออรัฐวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ตรวจความพร้อม
รอรับท่านประธาน
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำตรวจสอบ
พี่น้องชาวห้วยแถลง มาร่วมต้อนรับ
ประธานกล่าวเปิด
ท่านนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ
ประธานและคณะกรรมการฯ ตรวจสอบโรงฆ่า
คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจสอบ
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
โรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ)อ.ห้วยแถลง เปิดให้บริการแล้ว