หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมี.ค.62 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ในการนี้นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้นำนายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ
และนายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง เข้ารับเกียรติบัตรอำเภอที่มีผลการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก.)
ดีเด่น ประเภทขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลำดับ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
รางวัลธคก.
รางวัลธคก.
รางวัลธคก.
รางวัลธคก.
รางวัลธคก.
รางวัลธคก.
รางวัลธคก.
รางวัลธคก.
กลับหน้าแรก