หัวเว็บ
นายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน โค 27 ตัว กระบือ 25 ตัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก