รูปหัวเว็บ

การพัฒนาและความคืบหน้าของ กิจกรรมงาน โรงฆ่าสัตว์ (โค กระบือ) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา
ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ดำเนินการ เพื่อสนองนโยบาย อาหารปลอดภัย (Food Safety)
อันเป็นนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นพื้นที่จัดแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ในปี 2550 ช่วงเดือน ธันวาคม 2550พอสรุป ได้ดังนี้
1.ได้รับใบอนุญาตแล้ว 2 ราย 2.รอการตรวจสอบจากจังหวัด 1 ราย 3.ระหว่างก่อสร้าง 2 ราย
ได้รับใบอนุญาต และดำเนินการฆ่าสัตว์ (รุ่นแรก) และต้องปรับปรุงบางส่วนเพิ่มเติม คือ
1.นายเลิศ กุยแก้ว ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทร ตำบลหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2.นายสมบัติ ไทยงูเหลือม ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านจอหอ ตำบลจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รอการตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบระดับจังหวัด ในวันที่ 19 กันยายน 2550 คือ
1.นายสมชาย ถิ่นโคกสูง ที่ตั้ง 51 หมู่ที่ 10 ตำบลจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง ในปี 2550 คือ
1.นายโชติ จีนมะเริง ที่ตั้ง 33 หมู่ที่ 5 ตำบลมะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2.นางสาวจินตนา ชีวกุลเดชผล ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลพะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายเลิศ กุยแก้ว เป็นผู้นำร่องรายแรก เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
และกำลังปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้มีมาตรฐานดีขึ้น
เขตอบต.หนองระเวียง ปัจจุบันดำเนินการวันละประมาณ 10 ตัว
มีผู้มาใช้บริการจาก อ.จักราช และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นม.
จะปรับปรุงฝาอาคารให้มิดชิดต่อไป
และบริเวณขนส่งของเสียให้เรียบร้อย
รายที่ 2 ที่นำร่องการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
นายสมบัติ ไทยงูเหลื่อม พื้นที่เขตเทศบาลตำบลจอหอ
หมู่ 4 บ้านจอหอ ดำเนินการฆ่าวันละประมาณ 15 ตัว
ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเช่นกัน
รายที่ 3 นายสมชาย ถิ่นโคกสูง ปรับปรุงโรงฆ่าใหม่
ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก เขต อบต.จอหอ
เป็นอาคารใหม่ ใหญ่สะอาด กว้างขวาง ให้บริการได้มาก
รอรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 19 กย.50 นี้
และจะทำพิธีเปิด ในวันเดียวกับการตรวจสอบ เมื่อตรวจเสร็จแล้ว
ซึ่งมีความพร้อม ที่จะให้บริการกับอำเภอใกล้เคียงด้วย
รายที่ 4 นายโชติ จีนมะเริง หมู่ที่ 5 ต.มะเริง ขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อเข้ามาตรฐานโรงฆ่า ให้เนื้อสัตว์ เป็นอาหารที่ปลอดภัย
กำลังก่อสร้าง และดูแบบเพิ่มเติม จากจุดที่ผ่านการตรวจแล้ว
จนท.ปศุสัตว์ ทั้งอำเภอและจังหวัด เข้าแนะนำให้ตลอด
จะใช้ฆ่าสัตว์ได้วันละประมาณ 10 ตัว
ห่างจากชุมชน และผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน
รายที่ 5 นางสาวจินตนา ชีวกุลเดชผล ผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านคอนอินทร์ ต.พะเนา กลางทุ่งนา
คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ระดับอำเภอ เข้าเมื่อ 7 กย.50
ผ่านความเห็นชอบของอำเภอ รายงานให้จังหวัด ทราบแล้ว