หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านทุ่งสว่าง จัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ให้แก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 25 ราย เป็นโคเนื้อเพศเมีย จำนวน 25 ตัว มูลค่า 675,000 บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรี บัญหาร บุญมี นายอำเภอเมืองยาง
เป็นประธานในพิธีมอบโค พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองยาง ให้เกียรติมอบสัญญายืมโค เพืีอการผลิตให้กับเกษตรกร
ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก