หัวเว็บ
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์และทำนาหญ้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,น.สพ. พศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ,
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศุสัตว์เขต3 และปศุสัตว์อำเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
กลับหน้าแรก