หัวเว็บ
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมพิมาย (DHHUพิมาย) ลงพื้นที่ ซ.4 ต.นิคม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อให้คำแนะนำเรื่องสุขศาสตร์การรีดนม
ตรวจเช็คระบบท่อลม การล้างทำความสะอาด ความดันลมขณะรีด ปรับจูนหัวใจควบคุมจังหวะการรีดนมให้เหมาะสม และให้คำแนะนำการตรวจ CMT
ก่อนการรีดทุกเต้า การดรายแม่โคในรายที่รีดนมมานาน ซึ่งเป็นวิธีการลดจำนวน somatic cell count (SCC) ยังผลให้เป็นการเพิ่มระดับคุณภาพน้ำนม
ให้สูงขึ้น ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่กำหนดให้ SCC ไม่เกิน 500,000 cell/cc. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
dhhuพิมาย
dhhuพิมาย
dhhuพิมาย
dhhuพิมาย
dhhuพิมาย
dhhuพิมาย
กลับหน้าแรก