หัวเว็บ
นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 27 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ มอบให้กัีบเกษตรกร
จำนวน 27 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายไพรัตน์ ปากคีบทอง ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ ,
สจ.ชาญชัย ศรีวิพัฒน์ ,หัวหน้าส่วนราชการ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกรร่วมในพิธี ณ วัดบ้านโคกน้อย ม.7 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก