หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวสันต์ ทิพทวี สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากนายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อเฉลิมฟาร์ม หมู่ 7 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก