หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลหมูสี นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
ออกให้บริการ เนื่องใน"วันเด็กแห่งชาติ" ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว กว่า 100 ตัว ฉีดวัคซีนสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า แก่เด็กนักเรียน
แจกใบปลิว แผ่นพับ จัดนิทรรศการ อบรม อสม.เรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน(ZOONOSIS) ที่บริเวณโรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2559
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก