รูปหัวเว็บ
จังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมเรื่อง “การเร่งรัดพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา”
โดยมี นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายเกี่ยวกับ โรงฆ่าสัตว์
รวมทั้งหารือหาแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ของจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 จำนวนมาก รวมทั้งให้การฆ่าสัตว์และชำแหละเนื้อสัตว์เข้าสู่ระบบมาตรฐานมีกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554