หัวเว็บ
นายอนุกูล แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา (กรรมการและเลขานุการ)
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (กรรมการผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ) ตัวแทน อุตสาหกรรมจังหวัด,
สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมตรวจให้คำแนะนำการขออนุญาตก่อสร้าง โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
ประชุมพิจารณาแผนงาน
ประชุมพิจารณาแผนงาน ประชุมพิจารณาแผนงาน
ประชุมพิจารณาแผนงาน
ประชุมพิจารณาแผนงาน
กลับหน้าแรก