หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสระแจง ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนา
การผลิตกระบือ ปี 2558 ให้กับกลุ่มเกษตรกร พร้อมนำเมล็ดพันหญ้ารูซี่ มามอบให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย รายละ 2 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก