หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง มอบกระบือจำนวน 30 ตัว ให้กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบง ต.เมืองคง ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 30 ราย ณ บ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก