รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
โดยมอบโค-กระบือ ที่ได้รับบริจาคในพื้นที่ จำนวน 10 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 10 ราย ทำสัญญายืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554