รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโค-กระบือ จำนวน 30 ตัว จากกรมปศุสัตว์
ส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดบ้านโต้น ตำบลบ้านเหลื่อม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553
ปลัดอำเภอบ้านเหลื่อมเป็นประธานในพิธี
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล
ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัย
เปิดกรวยสักการะ
หมอจรินทร์ วัชระมณี ปศุสัตว์อำเภอฯกล่าวรายงาน
ประธานกล่าว
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต 30 ราย
กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
ผู้โชคดีวันนี้ 30 ราย
มอบเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร
วันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการฯอำเภอบ้านเหลื่อม