หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (จังหวัดเคลื่อนที่) ในการนี้นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนคราชสีมา นำลูกโค อายุ 18 เดือน จำนวน 3 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯมอบแก่เกษตรกร 3 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ เพื่อลดพื้นที่ทำนา/ปลูกพืชไม่เหมาะสม พร้อมนำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ในงานดังกล่าวด้วย ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา บ้านมะค่า ต.ลำมูล
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก ธคก
กลับหน้าแรก