หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายมังกร บุญคำ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และนายวัชรินทร์ สุริยนต์ เจ้าพนักงานสัตวบาลสัตวบาลปฏิบัติงาน ออกตรวจประเมินสมาชิกสหกรณ์โคราชวากิว จำกัด ณ บ้านวังโป่ง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่ขอกู้เงินตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยสมาชิกจะต้องมีโรงเรือน แปลงปลูกหญ้า ซึ่งอำเภอด่านขุนทดมีสมาชิกที่ขอกู้ รอบแรก 7 ราย
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
โคเนื้อสร้างอาชีพ
โคเนื้อสร้างอาชีพ
โคเนื้อสร้างอาชีพ
โคเนื้อสร้างอาชีพ
โคเนื้อสร้างอาชีพ
โคเนื้อสร้างอาชีพ
โคเนื้อสร้างอาชีพ
โคเนื้อสร้างอาชีพ
โคเนื้อสร้างอาชีพ
โคเนื้อสร้างอาชีพ
กลับหน้าแรก