หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ ต่อใบอนุญาตเคลื่อนที่ได้แก่ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ใบอนุญาตุค้าสัตว์/ซากสัตว์
(ร.10) ตลอดจนให้คำแนะนำ การจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ การขอใบรับรองปศุสัตว์ OK ณ ตลาดย่าโม เทศบาลนครนครราชสีมา มีพ่อค้า และผู้ประกอบการ
มารับ บริการกันเป็นจำนวนมากกว่า150 ราย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
บริการ
บริการ
บริการ
บริการ
บริการ
บริการ
กลับหน้าแรก