รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจรับรองและออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นางบุญธรรม ภู่มาลา ประกอบการฆ่าสัตว์ (ไก่) สถานที่ตั้งโรงฆ่า หมู่ที่ 3 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
2. เทศบาลตำบลแชะ ประกอบการฆ่าสัตว์ (สุกร) สถานที่ตั้งโรงฆ่า ซอย 1 ถนนประชาชื่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี
3. นายไพฑูรย์ กลิ่นโต ประกอบการฆ่าสัตว์ (ไก่) สถานที่ตั้งโรงฆ่าเลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบล กลางดง อำเภอปากช่อง
4. นายอเนก ทันฉิมพลี ประกอบการฆ่าสัตว์ (ไก่) สถานที่ตั้งโรงฆ่า หมู่ที่ 13 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย
5.นายสิทธิศักดิ์ เสริมวิลาสกุล ประกอบการฆ่าสัตว์ (เป็ด-ไก่) สถานที่ตั้งโรงฆ่า เลขที่ 88 หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย

นางบุญธรรม ภู่มาลา ประกอบการฆ่าสัตว์ (ไก่) สถานที่ตั้งโรงฆ่า หมู่ที่ 3 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
เทศบาลตำบลแชะ ประกอบการฆ่าสัตว์ (สุกร) สถานที่ตั้งโรงฆ่า ซอย 1 ถนนประชาชื่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรีี
นายไพฑูรย์ กลิ่นโต ประกอบการฆ่าสัตว์ (ไก่) สถานที่ตั้งโรงฆ่าเลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบล กลางดง อำเภอปากช่อง
นายอเนก ทันฉิมพลี ประกอบการฆ่าสัตว์ (ไก่) สถานที่ตั้งโรงฆ่า หมู่ที่ 13 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย
นายสิทธิศักดิ์ เสริมวิลาสกุล ประกอบการฆ่าสัตว์ (เป็ด-ไก่) สถานที่ตั้งโรงฆ่า เลขที่ 88 หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย