หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ และนายนคร จันทคุปต์
ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประชุมกลุ่มเกษตรกร
และติดตามลูกเกิดในพื้นที่ ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
ประชุมติดตามงาน
ประชุมติดตามงาน
ประชุมติดตามงาน
ประชุมติดตามงาน
ประชุมติดตามงาน
ประชุมติดตามงาน
กลับหน้าแรก