หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา มอบโคซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 54 ตัว ให้กับเกษตรกรยืม เพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่องเป็นประธานในพิธีมอบโค
ณ บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 7 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก