รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จัดฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดนก
โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยง และการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง
ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552
ป้ายงานแบบพอเพียง
ลงทะเบียน
ประธานและผู้มีเกียรติ
นายธีระชัย ลิ้มประสิทฺธิศักดิ์ นายอำเภอห้วยแถลง
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
นายอำเภอห้วยแถลงกล่าวเปิดการอบรม
เครือข่ายครบ60ราย
รับทราบนโยบาย
วิโรจน์ เริญไธสง ฟาร์มต้นแบบปี52
รับอาหารอร่อยมาก
กินพร้อมเพรียง
ฟาร์มต้นแบบ2(วิโรจน์ เริญไธสง)
นอภ.มอบเวชภัณฑ์(ทุมมา อันทินทา)ฟาร์มต้นแบบ
ที่ระลึกร่วมกับประธาน
ที่ระลึกสุบรรฟาร์ม
ชมฟาร์มต้นแบบ(ทุมมา อันทินทา)
นอภ.เยี่ยมชมสุบรรฟาร์ม
ชมเตาเผาถ่านแล้วได้นำส้มควันไม้
หมูหลุม
สุบรรฟาร์ม อธิบายข้าวโพดดำเลี้ยงสัตว์